Aktsomhetsvurdering i Villa Paradiso

ÅPENHETSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER I VILLA-GRUPPEN

Innledning

Villa jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kunder og gjester skal kunne være trygge på alle varer som kjøpes gjennom vår importvirksomhet eller som serveres i våre restauranter og utsalgssteder kommer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidsrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Åpenhetsloven pålegger alle virksomheter av en viss størrelse å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden. Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven baserer seg på OECDs retningslinjer og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlige virksomheter.

Organisering av virksomheten

Villa-gruppen består av totalt 9 selskaper, 7 restaurantselskaper, 1 import selskap, administrasjon og morselskap Villa Paradiso Group AS.

Alle selskapene som inngår i Villa-gruppen omfattes av Åpenhetsloven.

Om driftsområde for virksomheten

Villa-gruppen driver 7 italienske restauranter. Hvorav 5 i Oslo, 1 i Bergen og 1 i Fredrikstad. I tillegg har gruppen en importvirksomhet som importerer italienske produkter til eksterne og egne restauranter.

Ansvarsområder og fordeling av oppgaver

Hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av Åpenhetsloven er plassert hos administrasjonen i Villa-gruppen. Styret har utpekt governance ansvarlig for etablering, gjennomføring, oppdatering og rapportering av årlig aktsomhetsvurdering i virksomheten.

Aktsomhetsvurderingen gjøres i henhold til etablert metodikk og utføres av i ledergruppen i Villa-gruppen.  Eksterne viktige interessenter involveres i arbeidet der det anses riktig og hensiktsmessig. Aktsomhetsvurderingen gjøres i tilknytning til den årlige risikovurderingen for Villa-gruppen og legges frem for styret til behandling. Ved endringer i risikobildet oppdateres alltid aktsomhetsvurderingene.

Risikovurdering
Aktsomhetsvurdering er risikobasert, det betyr at identifiserte risikoområder vurderes ut fra alvorlighetsgraden av, og sannsynligheten for negative konsekvenser. Prioriteringer av tiltak knyttet til identifisert risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjøres på bakgrunn av vurdering av alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet for potensiell negativ påvirkning eller skade.

Hvert risikoområde som er identifisert for Villa vurderes utfra om sannsynlighet for at negativ påvirkning skal inntreffe er fra lav, middels og høy sannsynlighet hvor hyppighet for at hendelsen kan inntreffe er avgjørende for klassifiseringen. Alvorlighetsgrad vurderes ut fra mulig skadeomfang på skala fra liten skade, vesentlig skade og kritisk skade.

Innflytelse/påvirkningsmulighet
Omfang og utforming av tiltak vurderes ut fra hvilken innflytelse Villa har på identifisert risiko, dette vurderes ut fra det forholdsmessighet, samt vår tilknytning og påvirkning på negativ konsekvens.

Forholdsmessig:

Identifisert risiko som anses middels eller høy i forhold til sannsynlighet og alvorlighetsgrad vurderes i forhold til hvorvidt identifisert risiko står i forhold til størrelsen av vår virksomhet, vår posisjon i leverandørkjeden og type varer eller tjenester vi tilbyr i markedet. Hvilke tiltak og omfanget av tiltak for å håndtere identifisert negativ påvirkning vil tilpasses ut fra forholdsmessighet.

Tilknytning og påvirkning

Aktsomhetsvurderingene gjelder forhold som virksomheten har en viss innvirkning på, noe som forutsetter en viss tilknytning mellom virksomheten og identifisert risiko. Tilknytningen er tilstede dersom vår virksomhet har forårsaket, bidratt til eller er direkte knyttet til identifisert risiko.

Påvirkning 

Innflytelse og påvirkning anses å foreligge hvis vi har evnen til å få i stand en endring i de urettmessige praksisene til enheten som forårsaker skaden.

Tiltak

For identifiserte risikoområder hvor Villa vurderes å ha evne til å ha innflytelse skal tiltak etablere, ansvarlig utpekes og frist for implementering settes.

 

Styrevedtak og retningslinjer

Villa-gruppen har i styrevedtak datert 24. juni 2022 vedtatt at ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven skal forankres i selskapets retningslinjer. I tillegg har Villa-gruppen utarbeidet en egen veileder for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven. Veilederen inneholder en redegjørelse for kravene Åpenhetsloven stiller til de enkelte stegene i aktsomhetsvurderingen og hvordan resultatene fra vurderingen skal publiseres.

Aktsomhetsvurderinger

I aktsomhetsvurderinger følger vi følger OECDs seks trinns modell.

 

  1. FORANKRE ANSVARLIGHET

Forankring av ansvarlighet handler om å ha relevante retningslinjer på plass, i tillegg kreves gode systemer for implementering og oppfølging av etablerte retningslinjer. Villa-gruppenhar i flere år hatt en bærekraftstrategi på gruppenivå med konkrete mål og tiltak. I tillegg er ansvarlighet forankret i våre polises og styrende dokumenter.

Alle leverandører skal følge våre etiske retningslinjer for leverandører, som er basert på grunnleggende FN- og ILO-konvensjoner og pålegger leverandørene å gjennomføre aktsomhetsvurderinger basert på OECDs retningslinjer.

2. KARTLEGGE GRUPPENS PÅVIRKNING

Kartlegging handler om å identifisere risiko for negativ påvirkning internt i vår virksomhet og i vår verdikjede. I Villa-gruppenjobber vi strukturert og jevnlig med risikokartlegginger, og etablerer tiltak der det er nødvendig.

I vår verdikjede er den største risiko vurdert til å være knyttet til leverandører. Vi har oversikt over alle produksjonsland og opprinnelsesland for våre råvarer. I tillegg jobber vi med å etablere en struktur for en jevnlig risikovurdering av våre største leverandører.

Vår virksomhet opererer innenfor en bransje hvor det er høyere risiko for uanstendige arbeidsforhold enn i mange andre bransjer. Dette innebærer at vi er nødt til å prioritere oppfølging av våre rutiner internt, god opplæring og oppfølging av våre ledere med personalansvar.

3. STANSE, FOREBYGGE ELLER REDUSERE NEGATIV PÅVIRKNING

Ansatte i hele Villa-gruppen er naturligvis omfattet av norsk lov. Alle ansatte har skriftlige ansettelsesavtaler, organisasjonsfrihet, tilgang til bedriftshelsetjeneste, tilgang til treningstilbud og andre goder. Vi har etablert en varslingskanal som vi oppfordrer alle ansatte til å bruke dersom noen blir kjent med kritikkverdige forhold.

Alle nye leverandører må akseptere og etterleve våre etiske retningslinjer for leverandører, hvor blant annet arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, barnearbeid, korrupsjon og miljø er omfattet. For å sikre at leverandører etterlever i henhold til avtale har vi etablert en plan for revisjon. Det er da søkelys på leverandører som tilhører «høy» eller «medium» risikokategori. Ved avvik sørger vi for at leverandøren utarbeider en handlingsplan for å lukke avviket innenfor en gitt frist. Revisjonsarbeidet vil igangsettes i 2. halvår 2023.

4. OPPFØLGING/OVERVÅKNING

Vi følger opp og overvåker at tiltakene har ønsket effekt. Involvering av styre og ledelsen bidrar til kontinuerlig forbedring av vårt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger. Vurderinger, tiltak og eventuelle avvik rapporteres til styre og ledelsen ved behov og minimum årlig.

5. KOMMUNIKASJON

En viktig del av aktsomhetsvurderingen er kommunikasjon av prioritert risiko, tiltak og effekt av disse. Styret behandler gjennomført aktsomhetsvurdering med tilhørende tiltak årlig og redegjørelse offentliggjøres årlig. Redegjørelsen legges ut på virksomhetens nettside www.villaimport.no og www.villaparadiso.no innen 30. juni hvert år. Det fremgår også av årsberetningen for konsernet Paradiso Holding hvor redegjørelsen er gjort tilgjengelig.

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra Villa-gruppen om hvordan virksomheten håndterer faktisk og potensielle negative konsekvenser. I 2022 mottok vi ingen henvendelser fra forbrukere.

6. GJENNOPPRETTING/ERSTATNING

Ved avvik har vi kanaler og ressurser til å følge opp og iverksette tiltak for å rette opp i forholdet. Per i dag har vi ikke hatt slike saker.

Videre arbeid

Å sikre at hele gruppen følger kravene om aktsomhetsvurderinger vil ha høy prioritet i 2023. Vi vil fortsette dialogen med våre leverandører om situasjonen for ansatte hos leverandør eller hos underleverandør.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om hvordan Villa-gruppenarbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send e-post til governance ansvarlig vibecke@vpgroup.no